Các đặc điểm hấp dẫn chết người của công nghệ Blockchain
Bất biến, bảo mật tuyệt đối và tồn tại mãi với nền internet loài người là những đặc điểm hấp dẫn chết người của công nghệ blockchain