Đầu tư ESG đang là mốt nhưng có nguy cơ trở thành “bong bóng tài chính”?
Điểm đầu tư ESG (môi trường, xã hội, quản trị) được đưa vào để đánh giá doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư, người mua cổ phiếu,...nhằm phát triển bền vững nhưng cũng đặt ra nhiều thách thức kiểm soát