Vượt các nước, Trung Quốc âm thầm xây dựng nền tảng blockchain “All In One”
Tham vọng vươn ra toàn cầu và lấy công nghệ blockchain là chiến lược quốc gia. Trung Quốc đã và đang âm thầm xây dựng nền tảng bockchain "All In One"